Click on the button “Fill the balance”

ჩაწერეთ სასურველი თანხა, შეავსეთ ბარათის მონაცემები  და დააჭირეთ "გადახდას"

თქვენს მიერ გადახდილი თანხა აისახება ბალანსზე.

Please note that this method is filling the balance and not paying for the order.

Read the instructions for transferring an order - "Pay order"